RIZ Portaal

Het portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) is een besloten portaal voor zorgverzekeraars die lid zijn van Zorgverzekeraars Nederland. Via het RIZ kunnen zorgverzekeraars diverse bronnen raadplegen, waardoor zij in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht krijgen in de integriteit van zorgaanbieders en mogelijke risico’s. Het gaat hierbij om bronnen waar zorgverzekeraars ook nu al gebruik van maken. Op basis van deze bronnen kunnen zij afwegen of en in hoeverre zij een zakelijke relatie met de zorgaanbieder willen aangaan dan wel continueren. Aan de hand van de verkregen informatie kunnen ze besluiten of beheersmaatregelen nodig zijn. Hiermee wordt de integriteit van de sector zoveel mogelijk gewaarborgd. 

Zorgverzekeraars zijn op basis van de Wet op het financieel toezicht (Artikel 3:10 Wft) en het protocol Verzekeraars & Criminaliteit (artikel 3.4) verplicht de integriteit van zorgaanbieders te toetsen, alvorens een relatie aan te gaan of de relatie te verlengen. Om administratieve lasten te verminderen hebben zorgverzekeraars besloten om het portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) te ontwikkelen.

De Uniforme maatregel met de regels waaraan zorgverzekeraars moeten voldoen bij het gebruik van het portaal RIZ is te vinden bij Zorgverzekeraars Nederland.

Contact
Voor vragen over het RIZ Portaal kunt u contact opnemen met Team Supervisie.

Het doorlopen zoekpad wordt hier van nieuw naar oud weergegeven.
Zoekstappen: 0